Interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania farm fotowoltaicznych z dnia 20.02.2018 r. Fn.310.3.2017.WL

Rodzaj dokumentu

Interpretacja indywidualna

Sygnatura

310.3.2017.WL

 

Data

20.02.2018 roku

 

Autor

Burmistrz Mirosławca

Istota interpretacji

Podatek od nieruchomości – opodatkowanie farm fotowoltaicznych

Z interpretacji indywidualnej usunięto dane identyfikujące wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji zgodnie z art. 14i § 3 w związku z art. 14j § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna za wyłączenie powyższych danych: Teresa Stańczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISEMNA  INTERPRETACJA  PRZEPISÓW  PRAWA  PODATKOWEGO

 

 

Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 14j § 1, 2a i 3 w zw. z art. 14b, art. 14c         i art. 14k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)  (dalej jako „o.p.”) , po rozpatrzeniu wniosku […]w […] (dalej jako […]lub „wnioskodawca”)  z dnia   […]roku ( data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu […]r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania farm fotowoltaicznych

postanawia

  1. uznać za nieprawidłowe stanowisko […], iż opodatkowaniem podatkiem                       od nieruchomości w stawce przewidzianej dla gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowana winna być powierzchnia gruntu faktycznie wykorzystywana do jej prowadzenia, czyli teren przysłonięty panelami fotowoltaicznymi,
  2. uznać za nieprawidłowe stanowisko […], że panele fotowoltaiczne nie są budowlami, gdyż są wymiennymi urządzeniami energetycznymi z możliwością ich montażu                 w dowolnym miejscu i konfiguracji,
  3. uznać za nieprawidłowe stanowisko […], że panel fotowoltaiczny posiada części budowlane jest to słup, na którym jest usadowiony i słup ten jako budowla podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przy stawce 2% od jego wartości.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu […]roku do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek […] o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego                                w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania farm fotowoltaicznych.  

Burmistrz Mirosławca pismem z dnia […]roku znak […]wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku.

Pismem z dnia […]roku ( data wpływu […]. ) […] uzupełniła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. […] planuje na terenie Gminy Mirosławiec rozpocząć inwestycję polegającą na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej, na którą składa się montaż paneli (ogniw) fotowoltaicznych na otwartym terenie. Panele fotowoltaiczne składają się z płyt krzemowych półprzewodnikowych, które pod wpływem promieniowania świetlnego działają jako generatory energii elektrycznej.

Panele są elementami wymiennymi nie połączonymi w sposób trwały z ramą jak również         z słupem wbitym w ziemię.

Panele połączone są siecią kabli poprowadzonych pod powierzchnią gruntu wykopem             o szerokości 0,5 m. Dodatkowymi elementami farmy są przetwornice i transformatory, które również nie są połączone w sposób stały z gruntem. Panele fotowoltaiczne montowane są  na specjalnych ramach, które następnie mocowane są do słupów wbijanych do ziemi. Farma ma być wybudowana na działce gruntowej o powierzchni 2 ha, przy czym przedmiotem zabudowy będzie maksymalnie 30% gruntu i ta część gruntu będzie wyłączona z produkcji rolnej, pozostała część gruntu, nie zajęta na infrastrukturę techniczną pozostanie gruntem rolnym, na którym będą zasiane trawy.

Poza panelami fotowoltaicznymi na działce wybudowana będzie trafostacja. […] nie przewiduje budowy żadnych innych budynków jak i budowli.

 

W związku z powyższym […] zadała następujące pytania:

  1. Jaką powierzchnię gruntu należy przyjąć do opodatkowania podatkiem                              od nieruchomości w zakresie gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej ?
  2. Czy panele fotowoltaiczne są budowlami w rozumieniu przepisów art. 1a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych i podlegają opodatkowaniu stawką podatku od wartości budowli ?
  3. Czy panele fotowoltaiczne są urządzeniami technicznymi posiadającymi części budowlane w postaci pali do mocowania na gruncie ?

 

Stanowisko wnioskodawcy

Ad.1. Zdaniem wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w stawce przewidzianej dla gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowana winna być powierzchnia gruntu faktycznie wykorzystywana do jej prowadzenia, czyli teren przysłonięty panelami fotowoltaicznymi. Pozostały teren będzie zasiany trawą.

Ad.2. Zamontowane panele fotowoltaiczne nie są budowlami, gdyż są wymiennymi urządzeniami energetycznymi z możliwością ich montażu w dowolnym miejscu                       i konfiguracji. Panele takie montuje się na gruntach i dachach. Z tego też powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle.

Ad.3. W ocenie […]panel fotowoltaiczny posiada części budowlane i jest to słup na którym jest usadowiony i słup ten jako budowla podlega opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości przy stawce 2% od jego wartości.

 

Stanowisko organu podatkowego

 

Ad.1. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku, […] ma zamiar wybudować farmę na gruntach rolnych wobec powyższego przy rozpatrywaniu kwestii opodatkowania gruntów należy mieć na uwadze przepis art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1892 ), który stanowi art.1, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,               z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza  oraz przepis art. 1a ust.1 pkt 3 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U 2017r. poz. 1785 z późn. zm. ) – dalej jako „u.p.o.l”, art. 1a. 1. użyte w ustawie określenia oznaczają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące          w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,       z zastrzeżeniem ust. 2a, art. 2 ust.2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Z przywołanego powyżej przepisu art. 1a ust.1 pkt 3 u.p.o.l. wynika, że jedynym czynnikiem decydującym o uznaniu gruntu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej jest kryterium posiadania, które nie zostało zdefiniowane w ustawie, co oznacza, że znaczenie tego pojęcia należy wyjaśnić w oparciu o przepisy prawa cywilnego ( art. 336 Kodeksu cywilnego). Takie postępowanie wynika z obowiązujących reguł wykładni prawa, które nakazują posiłkowo sięgnąć do istniejącej już normy prawnej regulującej tę kwestię. Posiadanie wg tego przepisu przedstawia się jako stan faktyczny polegający na faktycznym władztwie nad rzeczą. Posiadaczem rzeczy jest zatem zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Z powyższego wynika, że sam fakt posiadania gruntu przez […], tj. podmiot utworzony      w celu prowadzenia działalności gospodarczej, skutkuje tym, że cały posiadany przez Spółkę grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na takie stwierdzenie pozwala brak w omawianym przepisie jakiegokolwiek warunku efektywnego w sensie gospodarczym wykorzystywania gruntu.

Tak więc posiadanie przez […] gruntu przeznaczonego pod budowę farmy fotowoltaicznej oznacza opodatkowanie całości gruntu (nie tylko tej jego części, która będzie przysłonięta panelami fotowoltaicznymi) według najwyższej stawki podatkowej wskazanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l.

Wobec powyższego organ podatkowy stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej należy uznać nie tylko powierzchnię faktycznie zajętą przez zainstalowane panele fotowoltaiczne i inne urządzenia niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, ale również przestrzenie dzielące rzędy paneli fotowoltaicznych. Należy zauważyć, że pełne wykorzystanie potencjału paneli wymaga odstępów na tyle dużych, aby poszczególne panele fotowoltaiczne nie zacieniały się wzajemnie. Poza tym istnieje konieczność zabezpieczenia wolnej przestrzeni na prowadzenie wszelkich czynności porządkowych, naprawczych i  konserwacyjnych w celu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów farmy.

Utrzymywanie w należytym porządku przestrzeni pomiędzy obiektami farmy fotowoltaicznej jest konieczne dla ich prawidłowej eksploatacji. Wykaszanie roślinności na tych obszarach ma charakter porządkowy, a ewentualne pozyskanie jej dla celów rolniczych odbywa się niejako przy okazji.

Niezależnie od powyższego układ paneli fotowoltaicznych  powoduje zasłonięcie niemalże całej powierzchni gruntu co powoduje odcięcie ewentualnych roślin od bezpośredniego działania promieni słonecznych i ma bezpośredni wpływ na możliwość prowadzenia uprawy roślin. Ponadto zbiory zasianych traw ze względów technicznych będą niemożliwe albowiem żadna maszyna rolnicza nie wjedzie na tak zagospodarowany grunt rolny, a ewentualne wykorzystanie gruntu do wypasania bydła nie jest możliwe ze względu zagrożenie dla zwierząt i urządzeń.

A zatem w przedmiotowej sprawie mając na uwadze przytoczone na wstępie przepisy, gdy dany grunt jest zajęty - nawet w części - na działalność inną niż rolnicza, to grunt ten niezależnie od klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków powinien być opodatkowany  podatkiem od nieruchomości. W sytuacji, w której na danej działce prowadzona jest działalność „rolnicza” ( wysiew trawy)  oraz jednocześnie inna działalność - to nie sposób uznać, iż taka nieruchomość gruntowa winna być opodatkowana podatkiem rolnym z przyczyn wskazanych powyżej.

 

Co do powierzchni gruntu jaką należy przyjąć do opodatkowania podatkiem                           od nieruchomości w zakresie gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej również argumenty zawarte w Ad. 2 i 3  interpretacji.

 

W tym miejscu jedynie tytułem przykładu należy przywołać jedno z wielu orzeczeń dotyczących opodatkowania gruntów będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 listopada 2017 roku sygn. akt I SA/Gl 909/17.

Aby uznać, iż grunt lub budynek są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej          w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., a tym samym podlegają opodatkowaniu według wyższych stawek podatkowych, wystarczy ustalenie, że znajdują się w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami), przy czym nie jest wymagane, aby przedsiębiorcą był podatnik.

 

AD. 2 i 3. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budowla to, w myśl art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) – dale jako „u.p.b.”, przez "obiekt budowlany" należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 u.p.b. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych                       o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych. Jednak zgodnie z ust. 3 tego artykułu pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000, zgodnie          z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku       i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 59 cytowanej powyżej ustawy, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć, mogących oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie jej art. 63 ust. 1.

 

Stosownie do § 3 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub magazynową, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,8,9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a)

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

 

Organ podatkowy zwraca uwagę, że art. 29 ust. 2 pkt. 16 u.p.b. rozróżnia kolektory słoneczne ( i w ich przypadku mówi o zwolnieniu wówczas, gdy są montowane jako wolno stojące) oraz urządzenia fotowoltaiczne (co do których przepis nie stawia żadnych ograniczeń co do sposobu ich montażu) - to oznacza, że każdy sposób montażu urządzenia fotowoltaicznego jakim jest panel korzysta z takiego zwolnienia, o ile zainstalowana moc elektryczna nie przekracza 40 kW z zastrzeżeniem, że nie zachodzą warunki o których mowa w art. 29 ust. 3 u.p.b.

 

W tym miejscu jedynie na marginesie należy wskazać, że urządzenia fotowoltaiczne nie są tożsame z kolektorami słonecznymi. Kolektor słoneczny to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło – energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, zaś urządzenia fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną. (zob. m.in. wyrok WSA z dnia 29 maja 2013r. sygn. akt II SA/Rz 252/15 ).

 

Mając na uwadze twierdzenia […] zawarte we wniosku dotyczące budowy farmy                na działce o powierzchni 2 ha organ podatkowy stwierdza, że już sama ta okoliczność przesądza, że spełniona zostanie przesłanka zawarta w przepisie art. 29 ust. 3 u.p.b. i inwestor będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, a wcześniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy.

 

Odnośnie twierdzeń […] dotyczących braku trwałości związania paneli z ramami oraz słupem wbitym w ziemię organ podatkowy wskazuje co następuje;

 

Ze względu na złożony charakter farmy wszystkie elementy, w tym urządzenia, instalacje, elementy konstrukcyjne są ze sobą zintegrowane, stanowiąc tym samym jednolity ustrój konstrukcyjny. Nie ma przy tym znaczenia to, że urządzenia techniczne mogą być zdemontowane i przeniesione w inne miejsce. Bez stosownej konstrukcji, na której zostaną one umieszczone, nie będą one mogły prawidłowo funkcjonować. Jak wskazała […] panele posadowione są na tzw. stołach konstrukcyjnych, połączone są siecią kabli poprowadzonych pod powierzchnią gruntu. Dodatkowymi elementami farmy są przetwornice i transformatory, które nie są połączone w sposób stały z gruntem. Stoły konstrukcyjne, na których montowane są panele (ogniwa fotowoltaiczne) mocowane są do słupów wbijanych do ziemi. Same panele nie są połączone trwale z gruntem, są elementami wymiennymi, nie połączonymi na stałe ze stołem konstrukcyjnym i słupami wbijanymi w ziemię.

W ocenie organu podatkowego jednak tylko w połączeniu ze wszystkimi elementami stanowią całość techniczno użytkowa i mogą spełniać swoją funkcję i stanowić źródło energii odnawialnej. Paneli nie można zatem "rozbijać" na czynniki (elementy) o charakterze budowlanym i niebudowlanym. Nie sposób także przyjąć, że pomiędzy elementami budowlanymi i technicznymi paneli zachodzi tylko związek użytkowy. Urządzenia techniczne nie zostały włączone do obiektu budowlanego tylko dla przemijającego użytku, lecz do stałego ich łącznego z częściami budowlanymi użytkowania tak by farma mogła spełniać swoje funkcje.

 

Pokreślić należy również, że celem wzniesienia farmy jest przemysłowe wytwarzanie energii elektrycznej, która następnie ma być odsprzedawana do sieci przesyłowych. Stanowi więc ona zabudowę przeznaczoną na działalność produkcyjną polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej i nie jest jedynie  urządzeniem technicznym, jak twierdzi […] we wniosku.

 

Planowana inwestycja stanowi kompleksowy obiekt produkcyjny, który służy ściśle określonemu celowi, tj. wytwarzaniu energii elektrycznej.

Organ podatkowy podziela pogląd przyjmowany w dotychczasowym orzecznictwie,               że "roboty budowlane polegające na montażu połączonych ze sobą kolektorów fotowoltaicznych wymagają przed ich rozpoczęciem uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż nie należą do żadnej z kategorii obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. W szczególności montaż systemu kolektorów fotowoltaicznych nie jest objęty dyspozycją art. 29 ust. 2 pkt 16 tej ustawy" (wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 listopada 2012r. sygn. akt II SA/Lu 696/12  wyrok WSA w Krakowie z dnia 10.12.2013 r. sygn. akt III SA/Kr 1133/13 ).

 

Dodatkowo organ podatkowy zwraca uwagę, że z treści art. 3 pkt 3 u.p.b. nie wynika,            że trwałe związanie z gruntem jest decydujące dla oceny spełniania definicji budowli. Przykład takiej budowli stanowią tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale             z gruntem wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 12 u.p.b. Jako nie będące ani budynkami wobec braku cechy trwałego związania z gruntem, o której mowa w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, ani obiektami małej architektury podlegają zakwalifikowaniu do budowli. Z tego względu system paneli fotowoltaicznych stanowi trwale związaną z gruntem budowlę. Dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma bowiem znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów czy wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie obiektu jest na tyle trwałe, żeby zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce (por. wyrok NSA z dnia 11 maja 2012 r., II OSK 323/11 – LEX Nr 1223296 oraz wyrok NSA z dnia 18 maja 2011 r., II OSK 839/10 – LEX Nr 992645).

Nie ulega wątpliwości, że konstrukcja stołów do montażu paneli, która jak wynika z opisu technicznego zawartego we wniosku […] ma być wbita w ziemię na głębokość około 1,5 m bez fundamentów i ma zapewnić konstrukcji stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce.

Brak jest zatem podstaw do przyjęcia o braku trwałego związania z gruntem paneli.

( wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.08.2013r. sygn. akt. VIII SA/Wa 605/13).

Na zakończenie w uzupełnieniu argumentów zawartych w Ad.1 interpretacji organ podatkowy, stwierdza – o czym mowa była wyżej -, że  przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

 

Dodatkowo niezależnie od argumentów przytoczonych w Ad.1 interpretacji w ocenie organu podatkowego w przedmiotowej sprawie nie ma prawnej możliwości uzyskania decyzji            o warunkach zabudowy w której organ orzekający wyodrębniłby teren zajęty przez panele fotowoltaiczne w rzucie pionowym oraz grunty mające pełnić funkcję rolniczą.

Przy budowie farmy przekształceniu podlega cały teren inwestycji ograniczony granicami działki ewidencyjnej i/lub ogrodzeniem stanowiącym integralną cześć przedsięwzięcia,          w niniejszej sprawie 2 ha.

Jedynie na marginesie organ podatkowy stwierdza, że gdyby przyjąć pogląd […] wyrażony w stanowisku Ad.1 to wówczas uprawniony geodeta musiałby w ewidencji gruntów                 i budynków zaewidencjonować teren farmy fotowoltaicznej składającej się z wzajemnie połączonych elementów w ten sposób, że teren pomiędzy rzędami paneli pozostawiłby jako teren rolny – w ocenie organu podatkowego mając na uwadze uregulowania zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisy wykonawcze do ustawy jest to prawnie niemożliwe.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej.

 

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

 

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Burmistrz Mirosławca ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

     Niniejsza interpretacja, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę, zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Otrzymują:

  1. adresat
  2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 06-03-2018 08:45:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 06-03-2018 08:46:54