Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024"

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU


z dnia 26 lutego 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024"


Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z  28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" , zmienia się załącznik do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024” przyjęty uchwałą nr XXXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2017 r. został oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Zasadami weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że Program wymaga korekty. W związku z powyższym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024”  naniesiono zmiany w zakresie:
- zaktualizowania danych wykorzystanych do diagnozy za rok 2016,
- przeprowadzenia dodatkowej diagnozy w sferach: środowiskowej i technicznej,
- zamieszczenia opisu potencjałów podobszarów: Jabłonkowo, Mirosławiec Górny, Mirosławiec Obszar I,
- zmiany mapy podobszarów: Jabłonkowo, Mirosławiec Górny, Mirosławiec Obszar I,
- dodania nowych załączników do Programu:
Załącznik 2. Mapa podziału gminy na jednostki analityczne
Załącznik 3. Mapa przebiegu granic jednostek analitycznych w obrębie miasta Mirosławiec
Załącznik 4. Mapa obszaru gminy z zaznaczonymi terenami zamieszkałymi
Załącznik 5. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Załącznik 6. Obszar rewitalizacji na terenie miasta Mirosławiec
Załącznik 7. Dane bezwzględne wykorzystane w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (2016 rok)
- zmiana formy wyznaczenia analizy wskaźnikowej w sferach: społecznej i pozaspołecznej dla poszczególnych jednostek analitycznych,
- zamieszczenia nowej fiszki projektowej dotyczącej miejsc pracy: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w gminie Mirosławiec,
- zmiany źródeł finansowania w wybranych projektach oraz poprawa opisu prognozowanych rezultatów ,
- uzupełnienia składu Zespołu wykonawczego ds. realizacji projektu „Dobra przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” - Zarządzenie nr 4 Burmistrza Mirosławca z dnia 22.01.2018 roku.
Wobec powyższego przedmiotowy projekt uchwały przekazuje się Radzie Miejskiej celem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-02-2018 13:32:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-02-2018 13:32:28