ZARZĄDZENIE NR 107

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zasad przyjmowania płatności bezgotówkowych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) oraz Uchwały Nr XXXV/299/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zasady przyjmowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych oraz płatności Paybynet, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.