Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie ? Stara Studnica ? Orle ? Mirosławiec?.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 lutego 2018 r.


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt. 4, art. 220 ust. 2 art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z zmianami) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1.  Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę i Miasto Mirosławiec wspólnie z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec” obejmującego wykonanie projektu budowlanego oraz jego realizację.
2. Wyraża wolę zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jako wkład własny Gminy i Miasta Mirosławiec na realizację zadania określonego w § 1. 1. niniejszej uchwały.
§ 2. 1.  Realizacja zadania, o którym mowa w § 1.1. , nastąpi na mocy:
1) porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Drawskiego, Zarządem Powiatu Wałeckiego, Burmistrzem Kalisza Pomorskiego i Burmistrzem Mirosławca,
2) umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Wałczu, Zarządem Powiatu Drawskiego, Burmistrzem Kalisza Pomorskiego i Burmistrzem Mirosławca, regulujących w szczególności zakres rzeczowy i finansowy.
§ 3. Przystąpienie do realizacji zadania uzależnia się od uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa, środków europejskich lub innych zewnętrznych źródeł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W dniu 03 listopada 2017r. odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w  Drawsku Pomorskim spotkanie przedstawicieli czterech samorządów lokalnych (Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego, Burmistrz Mirosławca, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu) celem omówienia chęci dalszej kontynuacji współpracy dot. wspólnej realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle Mirosławiec mimo występujących trudności w realizacji I etapu tj. sporządzenia dokumentacji projektowej w 2016 roku.
Droga 1984Z ma długość 16,044 km i leży na terenie dwóch powiatów:
w powiecie wałeckim ma długość 7,686 km, w powiecie drawskim – 8,358 km. Droga ta ma szerokość około 4-5 m i na większości odcinków jest w złym stanie technicznym.
Podjęcie uchwały intencyjnej pozwala na przygotowanie umowy - porozumienia na wspólne rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji zadania. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja techniczne a w konsekwencji możliwość wspólne jej realizacji zadania w latach 2019-2020. Wartość zadania zostanie określona poprzez  wykonaną dokumentacje techniczna i kosztorys inwestorski.
Idea wspólnej realizacji inwestycji opiera się na zasadzie, że wszystkie
4 samorządy lokalne miałyby współfinansować tę inwestycję w wysokości ok. ¼ kosztów inwestycji pomniejszone o pozyskane środki zewnętrzne. Planuje się, że w latach 2018-2019 nastąpiłoby wykonanie dokumentacji technicznej (koszt na 1 samorząd – do 50 000,00. zł, płatny w 2019 roku).
Przebudowa drogi w wyżej wymienionym zakresie pozwoli na dokończenie przebudowy drogi powiatowej 1984Z na terenie gminy Mirosławiec, której I etap został realizowany w 2012 roku oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz wpłynie korzystnie na walory estetyczne gminy i regionu w związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym kształcie znajduje uzasadnienie faktyczne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-02-2018 10:28:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-02-2018 10:28:16