Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 lutego 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 584,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 701.900,52 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 15.000,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 28.093.167,37 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,
b) wydatkami w kwocie 27.472.145,01 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 621.022,36 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/    /2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego2018 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 584,00 zł z tytułu:
- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja przez MGOPS (rozdział 85216 § 0940) w kwocie 584,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 701.900,52 zł z przeznaczeniem na:
- opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane i nadzór inwestorski na nowe zadanie pn. "Budowa ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,
- wykonanie robót i nadzór inwestorski przy zadaniu pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 500.000,00 zł,
- odsetki na spłatę kredytów historycznych (rozdział 75702§ 8110) w kwocie 4.002,76 zł,
- zadanie w ramach projektu pn. „Cyfrowy Mirosl@wiec  - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" - zwiększenie środków w roku 2018 nie wydatkowanych w roku 2017 - zmiana harmonogramu w związku z unieważnionym przetargiem (rozdział 80101 §§ 421, 430, 424) o kwotę ogółem 167.313,76 zł, z tego dla jednostek realizujących zadanie;
Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w wysokości 23.836,66 zł,
Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w wysokości 90.831,61zł,
Szkoły Podstawowej w Piecniku w wysokości 52.645,49 zł,
- przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji z tytułu zasiłku stałego pobranych w nadmiernej wysokości (rozdział 85216 § 2910) o kwotę 584,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2018 r. w kwocie 15.000,00 zł z tego na:
- zabezpieczenie środków na przygotowanie razem ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie, Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim, z Gminą Drawno, Gminą Drawsko Pomorskie, Gminą Kalisz Pomorski, Gminą Czaplinek, Gminą Złocieniec i Lokalną Organizacją Turystyczną „Wokół Drawy" jako grupy partnerskiej wspólnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym Studium Wykonalności w ramach RPOWZ oś priorytetowa 4 "Naturalne otoczenie człowieka", Działanie 4.9 ”Rozwój zasobów endogenicznych„ (rozdziały 60016, 63095, 90015 § 4300) ogółem w kwocie 15.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody.
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.080.106,72 zł.
Zwiększa się rozchody z przeznaczeniem na spłatę historycznych kredytów w 2018 r. o kwotę 382.792,96 zł oraz zmniejsza się rozchody na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 4.002,76 zł.
Ogółem zwiększa się rozchody do kwoty 1.701.129,08 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-02-2018 10:25:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-02-2018 10:25:48