Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 lutego 2018 r.

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.) Rada Miejska uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 7 313 500 zł ( słownie: siedem milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100 gr. ) do kwoty 7 761 500 zł ( słownie: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości  448 000,00 zł ( słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100 gr. ) i utworzenie nowych 896 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100 gr. ) każdy udział.
§ 2. Nowoutworzone udziały w całości, tj. 896 udziałów po 500,00 zł każdy, o  łącznej wartości określonej w § 1, obejmuje Gmina Mirosławiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca, którego upoważnia się do podjęcia wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości  448 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”.
W związku z zabezpieczeniem środków na powyższy cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2018, Dyrektor ZECWiK sp. z o.o. w dniu 6 lutego 2018 r. zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 15-02-2018 11:04:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 15-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 15-02-2018 11:04:38