ZARZĄDZENIE NR 3

Burmistrza Mirosławca

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w 2018 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art.130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 108 Burmistrza Mirosławca z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu zarządzam, co następuje:

§ 1. W 2018 r. w rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pracujących na stanowisku podinspektora ds. biura rady, inspektora ds. podatków i opłat lokalnych oraz pracujących w równoważnym systemie czasu pracy z wyłączeniem strażników miejskich wprowadzam następujące zmiany:

1) W okresie rozliczeniowym przypadającym w drugim kwartale, z uwagi na to, że z rozkładu czasu pracy wynika liczba godzin w wymiarze 486 godzin, a faktycznie przypadająca do przepracowania w tym okresie liczba godzin wynosi 488, ustalam 8 godzinny dzień pracy w dniu 4 maja 2018 r. i 1 czerwca 2018 r.

2) W okresie rozliczeniowym przypadającym w czwartym kwartale, z uwagi na to, że z rozkładu czasu pracy wynika liczba godzin w wymiarze 503 godzin, a faktycznie przypadająca do przepracowania w tym okresie liczba godzin wynosi 504, ustalam 8 godzinny dzień pracy w dniu 2 listopada 2018 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.