UCHWAŁA NR XXXVI/310/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2018 rok, poz. 198

UCHWAŁA NR XXXVI/310/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i w związku z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, tryb rozliczania tych dotacji oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mirosławiec,

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Mirosławca,

3) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego,

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 2203),

5) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć podstawowe kwoty dotacji ustalone na podstawie art.12 ust.1 ustawy,

6) wydatki bieżące – należy przez to rozumieć wydatki bieżące w rozumieniu art.9 ustawy, ,

7) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,

8) roku bazowym – należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy.

§ 2. 

1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego udziela się na podstawie ustawy.

2. Zgodnie z ustawą dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony nie później niż do dnia 30 września roku bazowego.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia burmistrza o zmianie danych wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust 2.

§ 3. 

1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym które nie spełnia wymagań określonych w art.17 ust.1 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, z zastrzeżeniem ust.3.

2. Osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego niespełniającą wymagań, o których mowa w art.21 ust.1 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-2, otrzymywana z budżetu Gminy, jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego, odpowiednio przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

 

4. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

5. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów lub wychowanków tych jednostek oświatowych – otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

§ 4. 

1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia, o którym mowa w § 3, wykazanego w informacji miesięcznej, składanej przez osobę prowadzącą w terminie do 10 dnia każdegomiesiąca, z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do 5 grudnia, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca z zastrzeżeniem ust.2.

2. Informację miesięczną, o której mowa w ust.1 za miesiąc styczeń 2018 r. należy złożyć po wejściu w życie niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego przekazuje informację o przerwie wakacyjnej w terminie miesiąca poprzedzającego przerwę.

§ 5. 

1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, wykazany we wniosku, o którym mowa w § 2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dotacja za styczeń 2018r. będzie przekazana do dnia 31 stycznia 2018r.

3. W przypadku zmiany rachunku bankowego osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego informuje pisemnie Burmistrza o zmianie.

§ 6. 

1. Osoba prowadząca, która otrzymuje dotację sporządza roczne rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie do 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji.

2. W przypadku gdy niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego kończy swoją działalność osoba prowadząca powiadamia Burmistrza o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie z otrzymanych dotacji.

3. Rozliczenie dotacji należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

4. Dotowane niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji oraz dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia informacji, o których mowa w § 4 przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja.

5. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. 

1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, ustalonych w budżecie na utrzymanie ucznia w przedszkolu publicznym ulegają zmianie kwoty dotacji.

2. W przypadku powstania niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym dotacja została wypłacona.

§ 8. Dotacja pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy.

§ 9. 

1. Gminie przysługuje prawo kontroli, o której mowa w art.36 ustawy.

2. Kontrolę, o której mowa w ust.1 przeprowadzają przedstawiciele Burmistrza na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza.

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się osobę prowadzącą oraz dyrektora niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w terminie na czternaście dni przed planowaną kontrolą, podając informację o terminie i zakresie kontroli.

 

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do pomieszczeń niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do wglądu prowadzonej
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz do przetwarzania danych
osobowych zgodnie z art. 36 ust.2- 4 ustawy. W przypadku, gdy dokumentacja księgowa znajduje się poza
siedzibą przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego osoba prowadząca zobowiązana jest zapewnić dostęp do dokumentacji na czas prowadzonej kontroli w siedzibie niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

5. Z wyników kontroli kontrolujący sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba prowadząca.

6. Osoba prowadząca w terminie 7 dni od daty doręczenia protokołu może złożyć zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych.

7. Osoba prowadząca może odmówić podpisania protokołu, co odnotowuje się w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zadań pokontrolnych.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu wystąpienie pokontrolne, skierowane do osoby prowadzącej, w którym zawarta jest ocena kontrolowanego zakresu oraz zalecenia w sprawie ich usunięcia.

10. W przypadku utrudniania lub udaremniania przeprowadzenia kontroli ma zastosowanie art.36 ust.6-8 ustawy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiozującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/310/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Mirosławiec, dnia ………………..,

..............................................

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

WNIOSEK O

UDZIELENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ

NA ROK ....................

I.  Informacje o podmiocie prowadzącym:

1. Wnioskodawca: osoba prawna / osoba fizyczna*

2. Adres:.......................................................................

3. Telefon......................................................................

II.  Dane o przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego:

1. Nazwa:......................................................................

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

prowadzonych przez Burmistrza Mirosławca:.....................................................................

3. Planowana liczba uczniów:

1)  ogółem:..................................................................

2)  uczniów niepełnosprawnych:........................................

3)  dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:.............

III.  Nr konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

…………………………………………………………………………………………………

IV. 

Oświadczenie i podpis/y osoby/osób właściwej/właściwych do składania informacji o liczbie uczniów

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie z obowiązuję się do bieżącego informowania Burmistrza Mirosławca o zmianach liczby uczniów.

................................. .......................................

Miejscowość, data Podpis/y, pieczątka

*-niepotrzebne skreślić

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/310/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Mirosławiec, dnia ………………..,

..............................................

(pieczęć podmiotu prowadzącego)

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

W MIESIĄCU ....................................... ROKU …………..

I.  Nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego:

.........................................................................................................................

...........................................................................................

II.  Liczba uczniów na pierwszy roboczy dzień miesiąca:

1)  ogółem:.............. , w tym:

2)  uczniowie niepełnosprawni:...............

a )rodzaj niepełnosprawności..............................., liczba........

b)  rodzaj niepełnosprawności..............................., liczba........

c)  rodzaj niepełnosprawności..............................., liczba........

3)  Uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju:...............

4)  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych....................

5) Uczniowie zamieszkali na terenie innej gminy:

a)  nazwa gminy ........................................, liczba ..................

b)  nazwa gminy ........................................, liczba ..................

c)  nazwa gminy ........................................, liczba ..................

III.  Lista uczniów wraz z adresami zamieszkania stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

................................. ..................................

Miejscowość, data Podpis/y, pieczątka

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/310/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OŚWIATOWEJ OTRZYMANEJ
Z BUDŻETU GMINY MIROSŁAWIEC

I.  Dane przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego:

1. Nazwa:......................................................................

2. Adres:.......................................................................

II.  Rozliczenie dotacji oświatowej:

Rok rozliczeniowy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ilość uczniów

w

poszczególnych miesiącach

rozliczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dotacji

należna w

roku

rozliczeniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dotacji

otrzymana

w roku

rozliczeniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dotacji

wykorzystana

w roku

rozliczeniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota

niewykorzystanej dotacji w roku

rozliczeniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

 

Wydatki bieżące przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego:

 

1.

Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej

przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego jeżeli pełni funkcję dyrektora przedszkola albo

prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

 

2.

Wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w

przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego jeżeli pełni funkcję dyrektora przedszkola albo

prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

 

 

Środki na sfinansowanie wydatków związanych z

 

 

realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia

2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 ze zmianami)

 

1.

Środki na zapewnienie warunków działania

przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki

 

2.

Środki na zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym

 

3.

Środki na remonty (za wyjątkiem wydatków

na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

 

4.

Środki na zapewnienie obsługi

administracyjnej, prawnej, finansowej i obsługi organizacyjnej przedszkola/innej formy wychowania przedszkola

 

5.

Środki na wyposażenia przedszkola/innej formy

wychowania przedszkolnego w pomoce

dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych

 

 

Zakup środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych:

 

1.

Książki i inne zbiory biblioteczne

 

2.

Środki na zakup pomocy dydaktycznych

służących procesowi dydaktyczno –wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego

 

3.

Środki na zakup sprzętu sportowego

I rekreacyjnego

 

4.

Środki na zakup mebli

 

5.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i

prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od

osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za kosz uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania

 

 

Razem

 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie zobowiązuję się do bieżącego informowania Burmistrza Mirosławca o zmianach liczby uczniów.

................................. ..................................

Miejscowość, data Podpis/y, pieczątka

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 04-01-2018 10:33:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 08-01-2018 07:39:59