UCHWAŁA NR XXXVI/308/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 44 ust. 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3547) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się:

1) plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Komisji stałych Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/308/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2018 rok

L.p.

 Termin

 Tematyka

 Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1) Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2017 roku.

 

2.

Luty

1) Informacja nt. realizacji w 2017 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

ZECWiK w Mirosławcu
 

3.

Marzec

1) Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca

4.

Kwiecień


1) Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym


Burmistrz Mirosławca

5.

Maj

1) Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Burmistrz Mirosławca

6.

Czerwiec

1) Zapoznanie się:
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
- z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
- ze sprawozdaniem finansowym;
- z informacją o stanie mienia gminy;
- wypracowanie stanowiska Komisji.

 

 

Burmistrz Mirosławca

7.

Sierpień

1) Wizja lokalna Gminy Mirosławiec – przegląd prowadzonych inwestycji w 2018 roku

Burmistrz Mirosławca

8.

Wrzesień

1) Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 roku.

Burmistrz Mirosławca

9.

Październik

1) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2019 rok.

2) Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2014-2018.

Burmistrz Mirosławca

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/308/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2018 rok

 L.p.

 Termin

 Tematyka

 Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1) Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2018 rok.

 

2)  Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2017 roku.

Dyrektor Ośrodka Kultury

2.

Luty

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2017 r.

Burmistrz Mirosławca

 

3.

Marzec

1) Informacja na temat działań wykonywanych w 2017 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.Burmistrz Mirosławca

4.

 

 

 

Kwiecień

1) Sprawozdanie z działalności w 2017 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

2) Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

3) Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

4) Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.
Kierownik MGOPS w Mirosławcu

5.

Maj

1) Sprawozdanie z realizacji Uchwały XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.


2) Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.


Burmistrz Mirosławca

6.

Czerwiec

 

1) Zapoznanie się:
 
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
 
- z ocena RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
 
- ze sprawozdaniem finansowym;
 
- z informacją o stanie mienia gminy;
 


Burmistrz Mirosławca

   

- wypracowanie stanowiska Komisji.

 

7.

Sierpień

1) Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 roku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.

8.

Wrzesień

1) Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 roku.

Burmistrz Mirosławca

9.

Październik

1) Raport z monitoringu w 2017 roku Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

2) Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

3) Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018

4) Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2014-2018.


Kierownik MGOPS w Mirosławcu

 

Burmistrz Mirosławca

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 04-01-2018 10:27:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 04-01-2018 10:27:00