UCHWAŁA NR XXXVI/302/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2018 rok, poz. 197

UCHWAŁA NR XXXVI/302/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 4.134,31 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 4.134,31 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 235.899,49 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 2.500,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.240.482,05 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.608.287,64 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.543.087,84 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.608.287,64 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.302.605,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/302/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/302/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/302/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik3.pdf

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/302/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 4.134,31 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0830, 0970) ogółem w kwocie 1.225,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w kwocie 2.700,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 209,31 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 4.134,31 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4210) o kwotę 1.225,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4220) o kwotę 2.700,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska) (rozdział 90004 § 4210) o kwotę 209,31 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 235.899,49 zł z tego na:

- aktualizację planu po przetargu przy zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" (rozdział 01010 §§ 6050, 6058, 6059) w kwocie 25.000,00 zł,

- aktualizację planu po przetargu przy zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" (rozdział 01010 §§ 6050, 6058, 6059) w kwocie 110.700,00 zł,

- zabezpieczenie środków na opłacenie składki (2% od wpływów z podatku rolnego) (rozdział 01030 § 2850) w kwocie 400,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg, parkingów (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 22.000,00 zł,

- aktualizację planu przy zadaniu pn. "Przebudowa ul. sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek drogi wojewódzkiej nr 177) (rozdział 60016 § 6059) w kwocie 1,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo” - wykonanie robót dotyczących przebudowy podestu (rozdział 71035 § 6050) w kwocie 9.926,00 zł,

- zabezpieczenie planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 75023 § 4110) w wysokości 34.400,00 zł,

- zabezpieczenie planu wydatków w zakresie zakupu usługi wykonania statuetek, kubków i żubrów promocyjnych na spotkanie noworoczne (rozdział 75075 § 4300) w wysokości 5.520,00 zł,

- zabezpieczenie planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 75416 § 4110) w wysokości 10,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług i energii elektrycznej -oświetlenie drogowe (rozdział 90015 §§ 4260, 4300) w wysokości 9.460,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie chodników (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 15.982,49 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) o kwotę 2.500,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 04-01-2018 09:44:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 08-01-2018 07:38:11