ZARZĄDZENIE NR 102

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 17 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012 poz. 741) oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 723/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa zmienionego zarządzeniem Nr 492/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz umożliwienia szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych, w ramach zwiększenia bazy szpitalnej tworzy się na terenie gminy Mirosławiec zastępcze miejsca szpitalne.

§ 2. Zastępcze miejsca szpitalne od strony planistycznej i organizacyjnej przygotowuje się w ilości 100 miejsc.

§ 3. Na miejsce organizacji i rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych przyjmuje się parter Szkoły Podstawowej w Mirosławcu przy ul. Wolności 21. W tym celu należy nałożyć świadczenia rzeczowe na w/w obiekt i wyposażenie niezbędne do rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych.

§ 4. Zabezpieczenia transportu dokonuje się w ramach świadczeń rzeczowych.

§ 5. Zabezpieczenia obsady personelu dokonuje się w ramach świadczeń osobistych oraz przydziałów mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.