ZARZĄDZENIE NR 101/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze spisu z natury oraz w drodze weryfikacji.

W związku z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.1) ) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie spisu:

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanego pomieszczenia.

Gmina i Miasto Mirosławiec.

2. Rodzaj inwentaryzacji:

okresowa.

3. Rodzaj składnika majątkowego objętego inwentaryzacją: w drodze spisu z natury;

środki pieniężne (gotówka w kasie),

środki pieniężne (zgromadzone na rachunkach bankowych),

druki ścisłego zarachowania, w drodze weryfikacji;

należności wobec pracowników,

należności wobec kontrahentów pozostałych nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

należności publiczno - prawne,

należności sporne i wątpliwe,

pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione wyżej.

4. Do przeprowadzenia spisu z niżej wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie:

1) Alicja Mazur - przewodnicząca

2) Teresa Stańczyk - członek

3) Ewelina Łastowska - członek

4) Alicja Smyczyńska- członek

5) Bożena Lepianka - członek

§ 2. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu.

§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.


1)Zm. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089.