ZARZĄDZENIE NR 100

Burmistrza Mirosławca

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., 1257), zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam niżej wymienionych pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań:

1) Danuta Czerniawska

2) Sabina Mikołajczak

3) Magdalena Bartosik

4) Henryka Wesołowska

5) Katarzyna Biegańska-Pańczyk

6) Milena Kucińska

7) Urszula Maciejewicz

8) Dagmara Więckowska

9) Magdalena Goluch-Brzeczko.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.