UCHWAŁA NR XXXV/299/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 r. poz. 5013

UCHWAŁA NR XXXV/299/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i 61a § 1 w związku z art. 60 § 2a i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 201 z późn. zm.1) ) oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 


1)Zm. z 2015 r. poz. 1649, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428 i 1537.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-12-2017 12:11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 05-12-2017 12:11:53