UCHWAŁA NR XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie

UCHWAŁA NR XXXV/298/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1638, zm. poz. 1948 i 2260.) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Zakładu Opiekuńczo-leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji społecznej”.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczania dotacji zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a podmiotem wymienionym w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 05-12-2017 12:10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 05-12-2017 12:12:27