UCHWAŁA NR XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 r. poz. 5012

UCHWAŁA NR XXXV/296/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 242.911,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 271.529,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 393.673,96 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na zakup nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów w wysokości 5.000,00 zł.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń" w Tucznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji społecznej" w kwocie 10.000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.963.675,90 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.335.615,80 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.266.281,69 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.335.615,80 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.302.605,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/296/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/296/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/296/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/296/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/296/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 47.239,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizacje projektu pn. „Dobra przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" - I transza, refundacja poniesionych wydatków (rozdział 75095 §§ 2318, 2319) w kwocie 32.700,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80110 §§ 0690, 0750, 0830, 0960, 0970) ogółem w kwocie 9.641,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101, § 0750) w kwocie 489,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0960, 0970) ogółem w kwocie 4.409,00 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 290.150,00 zł z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących Kontraktu Samorządowego pn. „Metalowa dźwignia regionu - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu samorządowego - zmiana harmonogramu - aktualizacja planu na 2017 r. - "Cyfrowy Mirosławiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w Szkołach Podstawowych Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 80101 § 2057) w kwocie 278.750,00 zł,

- zmniejszenia wpływów w zakresie odpłatności za przedszkole za godziny ponad podstawę programową - dochodów ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0660) ogółem w kwocie 11.400,00 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 242.911,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 42.830,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na naprawy bieżące dróg gminnych m.in.na remont drogi gminnej do miejscowości Sadowo (rozdział 60016 § 4270) o kwotę 22.700,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 9.641,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 489,00 zł,

- dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń" w Tucznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji społecznej" (rozdział 85117 § 6220) w kwocie 10.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 314.359,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących Kontraktu Samorządowego pn. „Metalowa dźwignia regionu - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu samorządowego" - zmiana harmonogramu - aktualizacja planu na 2017 r. przy projekcie "Cyfrowy Mirosławiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w Szkołach Podstawowych Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 80101 §§ 401, 411, 412, 417, 424) ogółem w kwocie 278.750,00zł,

- zakup środków żywności dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4220) w kwocie 6.991,00 zł,

- zadanie pn."Modernizacja pomieszczenia budynku nr 5 na potrzeby świetlicy we wsi Toporzyk (rozdział 92109§ 6050) w kwocie 28.618,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 271.529,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2017 r. w kwocie 393.673,96 zł z tego na:

- zabezpieczenie środków na opłatę na rzecz budżetów jst za dopuszczenie do wykonania robót w zakresie montażu i podłączenia oraz za umieszczenie dekoracji bożonarodzeniowych w pasie drogi krajowej nr 10 wynikającą z wydanych decyzji administracyjnych (rozdział 60011 § 4520) w kwocie 2.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych - na sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Wolności w zakresie ustawienia lustra drogowego (rozdział 60011 § 4300) w kwocie 3.075,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych - na sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Sprzymierzonych (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 w stronę j. Kosiakowo) oraz odtworzenie rowu przy drodze w okolicy cmentarza w Jabłonowie (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 1.115,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej przy zadaniu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 16.000,00 zł,

- aktualizację planu przy zadaniu pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek drogi wojewódzkiej nr 177)" (rozdział 60016 §§ 6058, 6059) w kwocie 50,00 zł,

- realizację I etapu robót związanych z dachem przy zadaniu pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne” (rozdział 70005 § 6050) w wysokości 12.300,00 zł,

- zabezpieczenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 §§ 4010, 4120) w wysokości 13.558,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług promocyjnych (rozdział 75075 § 4300) w wysokości 7.000,00 zł,

- wniesienie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu (rozdział 75405 § 2300) w wysokości 5.000,00 zł,

- zabezpieczenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75416 § 4010) w wysokości 2.657,00 zł,

- dostosowanie planu na 2017 r. do realizowanych wydatków z podziałem na realizujące jednostki budżetowe przy projekcie "Cyfrowy Mirosławiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w Szkołach Podstawowych Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 80101 §§ 424, 430, 441, 470, 606) ogółem w kwocie 125.750,96 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w wysokości 42.390,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) w wysokości 13.590,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w wysokości 17.080,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80110, § 4010) w wysokości 10.600,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług przez jst od innych jst w MGOPS (rozdział 85202 § 4330) w wysokości 1.510,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług w MGOPS (rozdział 85219 § 4300) w wysokości 5.314,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług w MGOPS (rozdział 85228 § 4300) w wysokości 1.140,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych i konserwacji oświetlenia drogowego (rozdział 90015 §§ 4270, 4300) w wysokości 17.044,00 zł,

- zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji projektowej przy zadaniu pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług na remonty chodników, na montaż i podłączenia dekoracji bożonarodzeniowych, na naprawy placów zabaw (rozdziały 90095 §§ 4270, 4300) w kwocie 25.000,00 zł,

- przemieszczenie środków we właściwej klasyfikacji budżetowej na zadania;

„Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 6.500,00 zł,

"Przebudowa boiska sportowego we wsi Jabłonkowo" (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 10.000,00 zł,

 "Budowa boiska sportowego wraz z wiatą i ogrodzeniem w Mirosławcu Górnym" (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 15.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji projektowej przy zadaniu pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 28.618,00 zł do kwoty 108.558,67 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-11-2017 12:48:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 05-12-2017 07:45:45