ZARZĄDZENIE NR 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 3 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji mienia Gminy Mirosławiec i rozliczenie jej wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

1. Termin zdania arkuszy spisowych wyznacza się na 29 grudnia 2017 r.

2. Termin rozliczenia inwentaryzacji wyznacza się na 15 stycznia 2018 r.

§ 2. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczone zespoły spisowe wg stanu osobowego i harmonogramu jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Zasady i tryb przeprowadzenia inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wprowadzona Zarządzeniem Nr 3 z dnia 20 stycznia 2016 r.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 października 2017 r.

Zespoły spisowe i harmonogram inwentaryzacji 2017

Zalacznik1.pdf