ZARZĄDZENIE NR 60

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1189) zarządzam co następuje:

§ 1. 

1. Powołuję Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Kornelii Agnieszki Borowiec ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Piotr Pawlik - Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Teresa Malinowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) Halina Rogowska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola„Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy Mirosławiec Górny,

4) Ewa Bronowicka - ekspert - mgr pedagogiki, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane, matematyka, zarządzanie oświatą.

5) Krystyna Haściło - ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne.

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 22 sierpnia 2017 roku, o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty i Polityki Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.