ZARZĄDZENIE NR 59/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 27.023,41 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 27.023,41 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 27.023,41 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 27.023,41 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 56.225,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.600,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.399.962,16 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.891.436,61 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.306.176,28 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.891.436,61 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.906.214,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 59/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 lipca 2017 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.18.2017.KG z dnia 07 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (rezerwa celowa b.p. poz. 24) (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.060,41 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.5.2017.KG z dnia 13 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa b.p. poz. 25) (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 25.963,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 27.023,41 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 27.023,41 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 56.225,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 lipca 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi koszenia parków (dział 900, rozdział 90004 § 4300),

zgodnie z treścią załącznika nr 4.