Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego


Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) i art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948,1984,2260, z 2017 r. poz. 191, 659) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Zakup wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego współpracującej z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, którego parametry techniczne określone zostały przez Państwowy Instytut Badawczy”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok w wysokości 6.465,46 zł ( słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł i 46/100 gr.).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą i Miastem Mirosławiec.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Uzasadnienie


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jedostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego musi być poprzedzone podjęciem stosownej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Zakres udzielenia pomocy finansowej odnosi się do częściowego dofinansowania realizacji zadania publicznego obejmującego zakup wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego współpracującej z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, którego parametry techniczne określone zostały przez Państwowy Instytut Badawczy. Instalacja powyższego urządzenia służyć ma poprawie jakości monitorowania zjawisk pogodowych wpływających bezpośrednio na możliwość wystapienia ewentualnych klęsk żywiołowych ( susza, powódź), co przekłada się na realizację zadań wynikającego z  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-05-2017 11:21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:41:23