Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.) i art. 8 ust. 1a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1440, zm. poz. 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191.), uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy „Osiedle Diamentowe" działce wewnętrznej oznaczonej numerem geodezyjnym 354/42 obręb m.Mirosławiec (0001) o powierzchni: 1.5798 ha, stanowiącej współwłasność prywatną.
§ 2. Przebieg ulicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE


Właściciele nieruchomości zwrócili się do Burmistrza Mirosławca z wnioskami o nadanie numerów porządkowych nieruchomości dla budynków mieszkalnych, do których dojazd stanowi działka wewnętrzna oznaczona numerem geodezyjnym 354/42 obręb m. Mirosławiec (0001) będącą współwłasnością osób prywatnych.
Do podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały, w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej nazwy ulicy, niezbędnym jest przedłożenie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Wszyscy współwłaściciele drogi wewnętrznej wyrazili zgodę, jednocześnie proponując nazwy ulic. Spośród 28 adresatów najczęściej wskazywaną nazwą była ul. "Osiedle Diamentowe" - 12 krotnie.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

załącznik do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-05-2017 11:16:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-06-2017 14:41:47