GIŚ.6733.2.2016.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków oraz rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 854 i 852 położonych w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych, obręb m. Mirosławiec oraz na działce nr 371/1 położonej w obrębie Mirosławiec 34. ul. Sprzymierzonych, obręb Mirosławiec 34 (0034), gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.2.2016.DB

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 26 lipca 2016 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmian.) zawiadamia iż, w dniu 26 lipca 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni ścieków oraz rozbudowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 854 i 852 położonych w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych, obręb m. Mirosławiec (0001) oraz na działce oznaczonej geodezyjnie nr 371/1 położonej przy  ul. Sprzymierzonych, obręb Mirosławiec 34 (0034), gm. Mirosławiec.

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37,   78-650 Mirosławiec.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                           w dniu 26 lipca 2016 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu oraz w BIP UM w Mirosławcu w  dniu 26 lipca 2016 r.

 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 26.07.02016 r. – 08.08.2016 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 26 lipca 2016 r.

                                          (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bartosik 26-07-2016 09:26:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Bartosik 26-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bartosik 26-07-2016 09:26:20