Ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 2016r. o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej

 Burmistrz Mirosławiec ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Uchwałą nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. przewidzianych do realizacji do 15 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania:

  1.  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków za wyjątkiem,  Obręb Mirosławiec 0034.
  2. zakup i montaż wraz z instalacją  urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody ( kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory do mechanicznego odzysku ciepła).
  3.  usuwanie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych  zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

Termin składania wniosków : od 18 kwietnia - do 17 maja 2016 r.

Wysokość dotacji na zadania wymienione w pkt. 1 i 2 wynosi 50% kosztów ich realizacji, jednak nie więcej niż 5 000 zł. ( pięć tysięcy zł).

Wysokość dotacji na zadania wymienione w pkt 3 wynosi 100%  kosztów ich realizacji, jednak nie więcej niż 6 000 zł ( sześć tysięcy zł).

O dotacje mogą ubiegać się podmioty  wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), tj

  1. podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy,
  1. jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Formularze wniosków dostępne są w Referacie Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gminy Mirosławiec (www.miroslawiec.pl).

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać droga pocztową na adres: Urząd Miejski ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec ( terminem złożenia wniosku jest data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu).

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska, Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pokój nr 10.

Kryteria wyboru zadania do finansowania lub dofinansowania

1.  Wnioski o udzielenie dotacji kwalifikuje i opiniuje pod względem zgodności zadania z ustawowym przeznaczeniem dotacji oraz jego kompletności pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

2.   W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

3. Dotacje nie będą udzielane na zadania zrealizowane przed datą zawarcia umowy.

4.   Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Mirosławca, o czym wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.

5.   Przyznanie dotacji uzależnione jest od:

1) ilości środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec, przewidzianych do wydatkowania na określony cel - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na dany rok budżetowy,

2) przeznaczenia wymaganej kwoty środków własnych podmiotu dotowanego na cel określony we wniosku, wynikającej z całkowitej wartości zadania z wyłączeniem zadania wymienionego w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały,

3) przewidywanego efektu ekologicznego realizowanego zadania (np. ilość zlikwidowanych pieców węglowych, piecyków gazowych/powierzchnię ogrzewania, moc cieplną likwidowanej kotłowni/powierzchnię ogrzewania oraz moc lub powierzchnię instalowanego odnawialnego źródła energii, likwidowane szambo, ilość usuwanego azbestu),

4) od miejsca realizacji w przypadku dofinansowania zadania wymienionego w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały, tj. realizowanego w miejscowości, w której nie ma zbiorowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji, lub też oczyszczalnia i kanalizacja istnieje, lecz doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego do budynku nie jest możliwe wykonania przyłącza od kosztów wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,

5) zastosowania nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 poz.1409),

6) w przypadku zadania wymienionego w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały spełnienie warunków przez wnioskodawców określonych w odrębnych przepisach oraz spełnienie warunku wykonania prac przez przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,

7) realizacji zadania w roku budżetowym, w którym został złożony wniosek na udzielenie dotacji.

6. W przypadku gdy złożone wnioski w całości spełnią kryteria wymienione w ust. 5 pkt 2-7 zaś w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec nie będzie wystarczającej ilości środków finansowych na ich realizację, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

 

 

Załączniki do pobrania

1 Ogloszenie o naborze 2016r..docx (DOCX, 18KB) 2016-04-12 14:43:41 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 12-04-2016 14:43:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 12-04-2016 14:43:41