Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2013-01-08 10:51:45
Uchwała nr XXV/228/2012 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 2013-01-08 10:50:24
Uchwała nr XXV/227/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok 2013-01-08 10:48:45
Uchwała Nr XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2013-01-08 10:47:06
Uchwała Nr XXV/225/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomosci gminnych 2013-01-08 10:45:06
Uchwała Nr XXV/224/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-08 09:58:16
Uchwała Nr XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-08 09:55:07
Uchwała Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 2013-01-08 09:53:07
Uchwałą Nr XXV/221/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2022 2013-01-08 09:50:49
Uchwała Nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok. 2013-01-07 14:56:40
Uchwała Nr XXV/219/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 2013-01-07 14:52:59
Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022 2013-01-07 14:43:30
Uchwała Nr XXV/217/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 rok 2013-01-07 14:37:10
Uchwała nr XXIV/216/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2022. 2012-12-06 07:49:03
Uchwała Nr XXIV/215/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-12-06 07:46:39
Uchwała Nr XXIV/214/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu. 2012-11-30 10:05:55
Uchwała Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-03-01 15:51:23
Uchwała Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2013-03-01 15:53:46
Uchwała Nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2012-11-30 10:02:39
Uchwała Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015 2012-11-30 09:56:44
Uchwała Nr XXIV/209/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. 2012-11-30 09:42:17
Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-11-05 07:21:55
Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-11-05 07:18:23
Uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-11-05 07:16:43
Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podatku leśnego - RIO w Szczecinie stwiedziła nieważność uchwały 2012-12-14 11:44:53
Uchwała Nr XXIII/204/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podatku rolnego 2012-11-02 13:53:17
Uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej 2012-11-02 13:50:00
Uchwała Nr XXIII/202/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej 2012-11-02 13:48:49
Uchwała Nr XXIII/201/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2012-11-02 13:47:44
Uchwała Nr XXIII/200/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-02 13:46:18
Uchwała Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska 2012-11-02 13:44:57
Uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elekteoenergetycznej 110 kV w obrębach ewidencyjnych Mirosłąwiec 34 i Łowicz Wałecki 2012-11-02 13:11:30
Uchwała Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-11-02 13:03:10
Uchwała Nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2012-11-02 13:01:31
Uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych 2012-11-02 12:59:56
Uchwałą nr XXII/194/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2012-10-02 07:55:41
Uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Mirosłąwcu z dnia 27 wrzesnia 2012 r. zmieniająca wieloletnią prognoże finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-10-02 07:50:52
Uchwała Nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-10-02 07:42:47
Uchwałał Nr XXII/191/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu 2012-10-02 07:39:09
Uchwała Nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2012-10-02 07:37:29
Uchwała Nr XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2012-10-02 07:25:25
Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sieprnia 2012 r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego 2012-09-06 09:42:04
Uchwała Nr XXI/187/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca wieloletnia prognoze finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-09-06 09:53:24
Uchwała Nr XXI/186/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-09-06 09:40:21
Uchwała Nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sieprnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Mirosławiec 2012-09-06 09:38:29
Uchwała Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2012-09-06 09:36:13
Uchwała Nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sieprnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i ustalenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso 2012-09-06 09:34:46
Uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 2012-09-06 09:31:44
Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2012-09-06 09:20:44
Uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zmiany granic admnistracyjnych miasta Mirosławiec 2012-09-06 09:18:32
Uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2012-09-06 09:14:29
Uchwała Nr XX/178/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-07-03 07:41:32
Uchwała Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-07-03 07:39:05
Uchwała Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2012-07-02 08:24:23
Uchwała Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Miroslawiec 2012-07-02 08:19:43
Uchwała Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć niektórych nauczycieli którzy mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2012-07-02 08:12:19
Uchwała Nr XX/173/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowych w drodze darowizny 2012-07-02 08:07:33
Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia 2012-07-02 08:04:28
Uchwała Nr XX/171/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka kultury w Mirosławcu za 2011 rok 2012-07-02 07:42:57
Uchwała Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2012-07-02 07:40:11
Uchwała Nr XX/169/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2011 rok 2012-07-02 07:37:27
Uchwała Nr XX/168/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mirosławiec Panu Emilowi Kweclich 2012-07-02 07:31:56
Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zmiany statutu Gminy Mirosławiec 2012-05-30 13:49:09
Uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-05-30 13:56:59
uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-05-30 13:56:02
Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirosławiec 2012-05-30 13:47:42
Uchwała Nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2012-05-30 13:46:43
Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławcar. 2012-05-30 13:45:44
Uchwała Nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania pomocy dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. 2012-04-30 10:20:12
Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2012-04-30 10:18:49
Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2012-04-30 10:17:07
Uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-04-30 10:15:57
Uchwała Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem miezkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016" 2012-04-30 10:14:47
Uchwała Nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosłąwiec na 2012 rok 2012-04-30 10:13:00
Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-04-30 10:11:27
uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu 2012-04-30 10:09:51
Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Mijskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mirosławcu 2012-04-30 10:08:43
Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 2012-04-30 10:04:35
Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-04-30 10:02:58
Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu 2012-04-30 10:00:33
Uchwała Nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej 2012-04-03 15:29:37
Uchwała Nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizacje zadania pn. 2012-04-03 15:27:59
Uchwała Nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-04-03 15:26:27
Uchwała Nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 r. 2012-04-03 15:24:10
Uchwała Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-04-03 15:22:31
Uchwałą Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-03 15:21:13
Uchwła Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2012-04-03 15:19:46
Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2012 rok 2012-04-03 15:18:27
Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2012 rok 2012-04-03 15:16:34
Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejkiej w Mirosławcu 2012-04-03 15:15:14
Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu 2012-04-03 15:09:01
Uchwałą Nr XVI/138/12 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-02-29 12:43:32
Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-02-29 12:42:06
Uchwała XVI/136/12 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu 2012-02-29 12:40:43
Uchwała nr XVI/135/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. 2012-02-29 12:39:42
uchwała nr XVI/134/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie upoważnienia Burmistrza Mirosławca do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2012-02-29 12:38:25
uchwała Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110 kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki 2012-02-29 12:37:02
Uchwała nr XVI/132/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2012-02-29 12:34:42
Uchwała Nr XVI/131/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu zmieniająca uchwałe w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-29 12:33:17
Uchwała nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu zmieniająca uchwałę Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na 2012-02-29 12:32:01
Uchwała Nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania statutu 2012-02-29 12:29:52
Uchwała Nr XV/128/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury w Mirosławcu 2012-03-16 10:38:07
Uchwała Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2012-03-16 10:36:03
Uchwała Nr XV/126/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 2012-03-16 10:34:17
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/125/12 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 rok 2012-02-01 12:21:17
Uchwała Nr XV/124/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Mirosławcu 2012-03-16 10:30:00
Uchwała Nr XV/123/12 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pod nazwą ?Dzisiaj rysuję - jutro świat projektuję ?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2012-02-01 12:19:14
Uchwała Nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pod nazwą 2012-02-01 12:17:39
Uchwała Nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą 2012-02-01 12:15:56
Uchwała Nr XV/120/12 Rady Miejskiej z dnia 30.01.2012 r. w sprawie skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2012-02-01 12:13:27