Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia nr 9/2008 w spr. ogłoszenia żałoby. 2008-05-28 12:21:09
UCHWAŁA NR XIX/117/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: zmian w Budżecie na 2008 r. 2008-05-28 12:23:59
UCHWAŁA NR XIX/118/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Mirosławca. 2008-05-28 12:26:49
UCHWAŁA NR XIX/119/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Mirosławca. 2008-05-28 12:28:34
UCHWAŁA NR XIX/120/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych należących do gminy Mirosławiec. 2008-05-28 12:31:27
UCHWAŁA NR XIX/121/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/130/2004 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 2008-05-28 12:33:58
UCHWAŁA NR XX/122/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: zmian w Budżecie na 2008 r. 2008-05-28 12:36:36
UCHWAŁA NR XX/123/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2008 rok. 2008-05-28 12:43:06
UCHWAŁA NR XX/124/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2008 rok. 2008-05-28 12:46:15
UCHWAŁA NR XX/125/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2008-05-28 12:49:08
UCHWAŁA NR XX/126/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr III/7/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od niruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2008-05-28 13:04:50
UCHWAŁA NR XX/127/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 2008-05-28 13:11:14
UCHWAŁA NR XXI/128/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmian w Budżecie na 2008 r. 2008-05-28 13:19:43
UCHWAŁA NR XXI/129/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca w zakresie sprzedaży i obciążenia zobowiązaniami podatkowymi nieruchomości położonej w Hankach nr 54. 2008-05-28 13:22:40
UCHWAŁA NR XXI/130/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiacych własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 2008-05-28 13:25:27
UCHWAŁA NR XXI/131/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec. 2008-05-28 13:28:06
UCHWAŁA NR XXI/132/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/144/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 2008-05-28 13:35:46
UCHWAŁA NR XXI/133/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/16/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisjii Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2008-05-28 13:37:49
UCHWAŁA NR XXI/134/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/68/2007 z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podóży Radnych i Sołtysów oraz w spr. wskazania V-ce Przewodniczącego Rady do wydawania Przewodniczącemu R.M. poleceń wyjazdów służbowych. 2008-05-28 13:42:04
UCHWAŁA NR XXI/135/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/56/2007 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia i wysokości diet dla Radnych R.M w Mirosławcu i Sołtysów. 2008-05-28 13:45:56
UCHWAŁA NR XXII/136/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie: zawarcia porozumienia o partnerstwie Gminy i Miasta Mirosławiec z TPDZ Oddział Regionalny. 2008-05-28 14:03:31
UCHWAŁA NR XXIII/137/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: absolutorium. 2008-05-28 14:11:01
UCHWAŁA NR XXIII/138/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmian w Budżecie na 2008 r. 2008-05-28 14:12:51
UCHWAŁA NR XXIII/139/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia spr. finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2008-05-28 14:51:22
UCHWAŁA NR XXIII/140/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały XXXII/168/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w spr. regulaminu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2008-05-28 14:53:59
UCHWAŁA XXIV/141/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-05-30 12:08:14
UCHWAŁA XXIV/142/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalania wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2008-05-30 12:10:58
UCHWAŁA XXIV/143/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: w sprawie Uchylenia uchwały Nr XX/114/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19.05.2004 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Mirosławiec 2008-05-30 12:13:27
UCHWAŁA XXIV/144/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: Ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Mirosławiec 2008-05-30 12:15:28
UCHWAŁA XXIV/145/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: Nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2008-05-30 12:17:04
UCHWAŁA XXIV/146/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu 2008-05-30 12:17:49
UCHWAŁA XXV/147/08 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie:W sprawie zatwierdzenia uczestnictwa Gminy i Miasta Mirosławiec w projekcie ? Droga do Europy prowadzi przez szkołe? współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszyu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-20013 2008-10-22 10:33:06
UCHWAŁA XXVI/148/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-10-22 10:36:20
UCHWAŁA XXVI/149/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2008-10-22 10:37:42
UCHWAŁA XXVI/150/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: Ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec. 2008-10-22 10:38:28
UCHWAŁA XXVI/151/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: Nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2008-10-22 10:40:07
UCHWAŁA XXVI/152/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: W sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne . 2008-10-22 10:41:22
UCHWAŁA XXVI/153/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: W sprawie przyznania w roku 2008 dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2008-10-22 10:42:23
UCHWAŁA XXVI/154/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: Zmieniająca uchwałę Nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia ? Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego. 2008-10-22 10:43:46
UCHWAŁA XXVI/155/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: W sprawie wyrażenia woli przystąpieniaGminy Mirosławiec do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ? ? Lider Wałecki?. 2008-10-22 10:45:13
UCHWAŁA XXVI/156/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: W sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przeformowania i likwidacji 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu. 2008-10-22 10:46:29
UCHWAŁA XXVII/157/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie: W sprawie przyznania dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu vdeorejestratora z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. 2008-10-22 10:48:53
UCHWAŁA XXVII/158/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piecnik , Gm. Mirosławiec. 2008-10-22 10:50:09
UCHWAŁA XXVII/159/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie: W sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-10-22 10:51:54
UCHWAŁA XXVII/160/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie: ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową. 2008-10-22 10:53:00
UCHWAŁA XXVII/161/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie: opłaty miejscowej. 2008-10-22 10:55:31
UCHWAŁA XXVI/162/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIV/259/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszka. 2008-10-22 10:56:58
UCHWAŁA XXVIII/163/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2008-10-22 10:58:49
UCHWAŁA XXVIII/164/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne. 2008-10-22 10:59:47
UCHWAŁA XXVIII/165/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/102/07 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 26 listopada 2007 r. w sprawie ustaleniaopłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Mirosławcu. 2008-10-22 11:00:56
UCHWAŁA XXVIII/166/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. 2008-10-22 11:01:46
UCHWAŁA XXVIII/167/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Próchnowo na lata 2007 ? 2015? 2008-10-22 11:02:37
UCHWAŁA XXVIII/168/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Jabłonowo na lata 2007 ? 2015? 2008-10-22 11:03:35
UCHWAŁA XXVIII/169/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Orle na lata 2007 ? 2015? 2008-10-22 11:05:09
UCHWAŁA XXVIII/170/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Bronikowo na lata 2007 ? 2015? 2008-10-22 11:06:10
UCHWAŁA XXVIII/171/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Łowicz Wałecki na lata 2007 ? 2015? 2008-10-22 11:07:48
UCHWAŁA XXVIII/172/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu Pt. ?Plan Odnowy Miejscowości Toporzyk na lata 2007 ? 2015? 2008-10-22 11:08:44
UCHWAŁA XXVIII/173/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Mirosławiec za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarowym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2008-10-22 11:09:49
UCHWAŁA XXVIII/174/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 29 września 2008 r. w sprawie: Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/151/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2008-10-22 11:10:41
UCHWAŁA XXIX/175/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 06 października 2008 r. w sprawie: w spr. ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Osiedla XXXlecia LLP w Mirosławcu Górnym, Gmina Mirosławiec dla Oddziału Energetyki Cieplnej Zespołu Zarządców NieruchomościamiWAM Sp. z o.o. w Warszawie. 2008-10-22 11:16:31
UCHWAŁA XXX/176/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Imiasta irosławiec na 2008 r. 2008-12-01 10:35:27
UCHWAŁA XXX/177/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu p.n.: "Plan odnowy miejscowości Hanki na lata 2007-2015". 2008-12-01 10:42:16
UCHWAŁA XXX/178/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu p.n.: "Plan odnowy miejscowości Jadwiżyn na lata 2007-2015". 2008-12-01 10:44:34
UCHWAŁA XXX/179/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia programu p.n.: Plan odnowy Miejscowości Jabłonkowo na lata 2007-2015 2008-12-01 10:45:16
UCHWAŁA XXX/180/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zasad polityki czynszowej. 2008-12-01 10:46:22
UCHWAŁA XXX/181/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: opłaty miejscowej. 2008-12-01 10:47:31
UCHWAŁA XXX/182/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r.. 2008-12-01 10:50:54
UCHWAŁA XXX/183/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: opłaty targowej. 2008-12-01 10:53:03
UCHWAŁA XXX/184/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 2008-12-01 10:54:19
UCHWAŁA XXX/185/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały XXVIII/173/2008 R.M. z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalenyu pieniężnego dla członków OSPw Mirosławcu za udział ... 2008-12-01 11:01:02
UCHWAŁA XXX/186/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zawarcia przez Burmistrza GiM Mirosławiec umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZS w Piecniku"... 2008-12-01 11:13:33
UCHWAŁA XXX/187/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały XVIII/114/2007 R.M. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia rogramu współpracy Gminy Mirosławiec z org. pozarządowymi oraz innymi podmiotami ... 2008-12-01 11:19:14
UCHWAŁA XXX/188/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: udzielenia przez gminę Mirosławiec pomocy powiatowi wałeckiemu w zakresie realizacji zadania własnego powiatu dot. wspierania osób niepełnosprawnych. 2008-12-01 11:23:01
UCHWAŁA XXXI/189/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Imiasta irosławiec na 2008 r. 2008-12-01 11:28:58
UCHWAŁA XXXI/190/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie: podatku leśnego na 2009 r. 2008-12-01 11:31:14
UCHWAŁA XXXI/191/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie: podatku rolnego na 2009 r. 2008-12-01 11:33:08
UCHWAŁA XXXI/192/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały XIV/243/2006 R.M. z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2008-12-01 11:38:20
UCHWAŁA XXXII/193/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 r. 2009-03-11 13:23:05
UCHWAŁA XXXII/194/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2008 r. 2009-03-11 13:27:13
UCHWAŁA XXXII/195/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. 2009-03-11 13:31:40
UCHWAŁA XXXII/196/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: upważnienie Kiertownika MGOPS w Mirosławcu do prowadzenia posępowń polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2009-03-11 13:29:20
UCHWAŁA XXXII/197/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności nie ujętych w Ordynacji Podatkowej 2009-03-11 13:42:56
UCHWAŁA XXXII/198/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2009-03-11 13:44:54
UCHWAŁA XXXII/199/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na 2009 r. 2009-03-11 13:46:31
UCHWAŁA XXXII/200/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian uchwał XXVIII/165/2008 i XVI/102/2007 dot. ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Mirosławcu. 2009-03-11 13:49:45
UCHWAŁA XXXII/201/2008 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2009-03-11 13:52:37