Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Dane kontaktowe pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Uchwała Nr XXV/210/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.683.467,00 z ł, zgodnie z załącznikiem nr1, z tego:

- dochody bieżące 24.595.242,00 zł,

- dochody majątkowe 1.088.225,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.198.514,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr2, z tego:

- wydatki bieżące 23.498.248,12 zł,

- wydatki majątkowe 6.700.266,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.515.047,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- zaciągniętych kredytów w kwocie 5.180.600,00 zł.

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 679.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:

- przychody 5.859.600,00 zł,

- rozchody 1.344.552,88 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 171.984,44 zł,

- celową w wysokości 72.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 24.700,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 4.515.047,12 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty 665.552,88 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 679.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 899.224,00 zł,

- celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 12.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 124.000,00 zł,

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 59.861,00 zł.

§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11;

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 91.000,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 91.000,00 zł.

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12;

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł,

- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł.

§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13;

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.550,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 113.825,00 zł ,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.725,00 zł .

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Załącznik Nr  do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

uzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV/210/2016

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik14.pdf

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij